Lietuvos SAV Intergrupė

Lietuvos SAV Intergrupė yra grupė susidedanti iš SAV narių reprezentuojančių SAV grupes esančias Lietuvoje. Intergrupė renkasi periodiškai, dažniausiai kartą per mėnesį ar ketvirtį, kad teiktų paslaugas visoje vietovėje. Intergrupė vaidina kertinį vaidmenį nešant SAV žinią vis dar kenčiantiems. Pagrindinis Lietuvos SAV Intergrupės tikslas yra tarnauti vietiniams susirinkimams ir padėti nukreipiant naujokus į tuos susirinkimus. Intergrupė padeda veiksmingiau skleistį žinią, kuomet vienai grupei tai būtų sunku padaryti. Intergrupė niekada neturėtu būti pelno siekianti organizacija ir įsipareigoja laikytis SAV 12 Žingsnių ir 12 Tradicijų.

Lietuvos SAV Intergrupės Funkcijos

Yra daugybę būdų Intergrupei tarnauti vietinėms grupėms.

Dažniausiai pasitaikančios veiklos:
1. Prižiūrėti ir platinti sąrašą su esamais susirinkimų laikais ir vietovėmis.
2. Padėti naujų SAV grupių įsitvirtinimui, jeigu tokia pagalba reikalinga.
3. Prižiūrėti telefono liniją, auto atsakiklį ir/ar tinklalapį su susirinkimų informacija.
4. Priiminėti užklausas apie SAV iš viešosios erdvės ir profesionalios bendruomenės.
5. Formuoti komitetus veikloms, susitikimams ir kitiems specialiems renginiams.
6. Suteikti SAV pranešėjus grupėms ir bendruomenei.
7. Pirkti literatūrą urmu ir platinti ją grupėms.
8. Kurti ir publikuoti literatūra vietiniam naudojimui.
9. Remti darbinius susirinkimus ar specialius renginius.
10. Perduoti informaciją vietiniams SAV grupėms iš pasaulinės organizacijos (WSO).
11. Tvarkyti kitą vidinį tarpgrupinį bendravimą, galbūt net kuruoti vietinį Intergrupės naujienlaiškį.
12. Remti SAV Intergrupės atstovą į kasmetinę konferenciją jei leidžia lėšos.
13. Veikti kaip patariamasis balsas keičiantis idėjomis ir informacija tarp narių ir susirinkimų. 

Lietuvos SAV Intergrupės Susirinkimo Formatas

Prieš prasidedant susirinkimui pirmininkas surenka klausimus į darbotvarkę, kuriuos pasiūlė nariai ir surikiuoja juos pagal svarbą savo nuožiūra.

Pirmininkas kviečia visus sukalbėti ramybės maldą. .

Skaitomi tradicijos ar koncepcijos. Esantys nariai prisistato pasakydami savo vardą ir pareigas (jei tokios yra). Tvirtinamas paskutinio susirinkimo protokolas priduotas iš sekretoriaus.

Perskaitoma Intergrupės misiją, jei tokia egzistuoja, prieš peržiūrint ir patvirtinant praėjusio susirinkimo protokolą.

Toliau, Intergrupės tarnautojai duoda ataskaitas ir informuoja apie tęsiamus darbus.

Suteikiama laiko kiekvienos grupės atstovui pasisakyti apie jo atstovaujamos grupės veiklą.

Aptariami seni ir nauji reikalai, gali būti surenkami septintos tradicijos pinigai ir apsvarstomi kiti iškilę klausimai.

Sekretorius sudaro protokolą su tęstinų darbų sąrašu ir persiunčia jį visiems dalyviams paprastu ar elektroniniu paštu, arba atneša į kitą Intergrupės susirinkimą, jei grupė renkasi gyvai.

Diskusijos

Susirenkama spręsti darbinius klausimus, tačiau meilė ir pagarba vienas kitam yra visų Intergrupėje vykstančių diskusijų pagrindas. Remiantis draugijos patirtimi, pirmininko ar jo paskirto žmogaus vaidmuo  yra palaikyti tvarką tuo pačiu užtikrinant, kad grupė išgirs visą susijusią informacija. Kuo didesnė grupė, tuo sunkiau tai tampa įgyvendinti. Dėl to didesnės grupės gali naudoti formalią struktūrą.

Lietuvos SAV Intergrupės Tarnybos ir Komitetai

Lietuvos SAV Intergrupė pati sprendžia kokių konkrečių priemonių imtis remiantis turimais ištekliais. Komitetai ir darbo grupės gali būti formuojamos atlikti tam tikrus uždavinius, kurie susideda iš kitų suaugusių alkoholikų vaikų ir intergrupės atstovų. Tarnybos ir komitetai gali susidaryti iš: viešosios informacijos, ligoninių ir institucijų, vietinių susirinkimų sąrašo, spikerių apsikeitimo, vietinės literatūros, knygų ir leidinių laikymo, ir kitų vietinių grupių palaikymo.

Palaikyti ryšį su pasauline organizacija (WSO) yra labai svarbi funkcija. Kai tik Intergrupė nusprendžia dėl savo priminio tikslo, sekantis žingsnis yra nuspręsti kas ir ką daro. Kai kurios užduotys, kaip prižiūrėti vietinį susirinkimų sąrašą gali būti vykdomos vieno žmogaus. Kitos, kaip viešoji informacija, dažniausiai reikalauja komitetų ar darbo grupių, kad paskirstyti darbo krūvį. Norintys tarnauti gali būti paskirti iš visos SAV draugijos; tai puiki proga naujokams susipažinti su tarnyste.

Lietuvos SAV Intergrupė pati nustato konkrečias sritis už kurias atsakingas komitetas. Pavyzdžiui, susisiekimo su profesionalia bendruomene tarnyba gali būti dalis ligoninių ir institucijų ar viešosios informacijos, arba konkretaus komiteto suformuoto būtent šiam tikslui. Vietinių susirinkimų sąrašas gali būti prižiūrimas kaip internetinio puslapio komiteto prievolė, naujienlaiškio redaktoriaus, ar telefono linijos grupės. Labai svarbu apsvarstyti darbo krūvio pasiskirstymą tarp tarnaujančiųjų.

Susisiekimas Su Visuomene

Turbūt pats svarbiausias būdas tarnauti savo vietovei yra informuoti visuomenę. Lietuvos SAV Intergrupė tarnauja susirinkimams prižiūrėdama esamų susirinkimų sąrašą. Kitų grupių praktika rodo, kad nemokama telefono linija ar auto atsakiklis yra labai efektyvūs, leidžiantys skambintojui palikti žinutę ar išklausyti esamų susirinkimų sąrašą. Lietuvos SAV Integrupės narys tarnauja kaip auto atsakiklio koordinatorius arba pirmininkas, peržiūrėdamas žinutes ir atskambindamas. Internetinis tinklalapis gali būti naudingas išdėstant SAV programos pagrindus, taip pat būsimų renginių informaciją, vietinių susirinkimų sąrašą ir kontaktinius telefono numerius. Daugelis Intergrupių internetinių tinklalapių turi nuorodą į SAV pasaulinę organizaciją WSO http://www.adultchildren.org. Dar vienas informacijos skleidimo būdas susideda iš skrajučių ar Intergrupės vizitinių kortelių platinimo įvairiose vietose, tokiose kaip bibliotekos, teisininkų ofisai, parduotuvių skelbimų lentos. Kai kurios Intergrupės gali sudaryti sąrašą atstovų, kurie galėtų būtį kalbėtojai bendruomeniniuose renginiuose, gydymo centruose, pagrindinėse ir aukštesniosiose mokyklose.

Biudžeto Sistema

Lietuvos SAV Intergrupė turi būti išlaikoma tik iš savo narių įnašų. Asmeniniai pavedimai, aukos, dovanos gali būti priimamos tik iš SAV narių. Intergrupė turėtų laikytis įprastų biudžeto tvarkymo principų, kaupti įrašus bei leisti, kad jie būtų prieinami visiems norintiems. Lėšas likusias po paskirstymo Intergrupė turėtų pervesti Pasaulinei Tarnybai.

Darbuotojai ir Politika

Organizaciniai Įstatai


Šių įstatu tikslas yra suteikti informaciją apie Lietuvos SAV integrupės administracines ir veiklos procedūras.

Narystė

1. Lietuvos SAV Intergrupė susideda iš dviejų savo grupę atstovaujančių narių. Kiekvienas grupių atstovas turi balsavimo teisę. Jei nėra paskirto atstovo, savo grupę atstovaujantys narys taip pat gali balsuoti.
2. Rekomenduojama, kad kiekvienas Intergrupės narys turėtų bent 6 mėnesių patirtį SAV draugijoje.
3. Bet kuris SAV narys gali lankytis Intergrupės susirinkimuose.
4. Tarnautojai yra renkami iš Intergrupės narių. T.y. Pirmininkas, Sekretorius, Iždininkas. Vienas asmuo gali užimti ne daugiau, nei vienas pareigas tuo pačiu metu.
5. Tarnautojai Lieutovos SAV Intergrupėje atlieką neatlygintiną darbą.

Intergrupės pirmininkas/ė: renkamas vienerių metų kadencijai. Gali būti renkamas antriems metams, kai nėra išrinkto pavaduotojo (vicepirmininko), bet ne ilgiau kaip dvejus metus iš eiles. Tas pats žmogus gali būti perrenkamas tada, kai kitas išrinktas asmuo atitarnavo terminą. 

Vicepirmininkas: pirmaisiais metais jokios atsakomybės, tik mokytis ir tapti pirmininku/e.

Sekretorius/e: išrenkamas vienerių metu kadencijai.

Iždininkas: išrenkamas vienerių metu kadencijai.

SAV grupes atstovai: du atstovai iš kiekvienos grupės. Kiekvienas atstovas turi savo balsavimo teise.

Grupės pirmininkas

Rekomenduotina, kad kandidatas į pirmininko postą turėtų 1 metų patirtį SAV susirinkimuose ir būtų dirbęs SAV labui praeityje.

1. Išrenkamas vieneriems metams
2. Pirmininkauja eiliniams ir specialiems Lietuvos SAV Intergrupės susirinkimams. Pirmininkas yra atsakingas, kad susirinkimai vyktų sklandžiai ir tvirtina darbotvarkę. Pirmininkui negalint dalyvauti susirinkime, pirmininko pavaduotojas perima pirmininko pareigas. 
3. Yra įgaliotas pasirašyti čekius pasitarus su pirmininko pavaduotoju ar iždininku.
4. Suteikiama teisė kviesti specialius susirinkimus dėl skubių priežasčių, pranešant SAV grupės atstovams 3 dienos prieš.
5. Būti nebalsuojančiam nariui, nebent kai yra balsų lygybė.
6. Kai grupės atstovas eina pirmininko pareigas, balsavimo teisė gali būti suteikta trečiam grupės atstovui.
7. Jei komiteto pirmininkas negali dalyvauti Intergrupės susirinkime, jis turi paskirti savo pavaduotoją, laikinai atlikti jo pareigas.

Pirmininko pavaduotojas

1. Išrenkamas vieneriems metams. Gali būti išrinktas antrai kadencijai, bet ne daugiau, nei dvejiems metams iš eilės.
2. Pirmininko pavaduotojas išrenkamas su idėja, kad jis užims pirmininko postą kitais metais. Atsižvelgiant į tai, pirmininkas turės minimalias pareigas.
3. Atstovauja pirmininką, kai pirmininkas negali dalyvauti susirinkime.

Sekretorius

1. Išrenkamas vieneriems metams. Gali būti išrinktas antrai kadencijai, bet ne daugiau, nei dvejiems metams iš eilės.
2. Sudaro tikslius ir išsamius susirinkimu įrašus.
3. Parengia susirinkimo ataskaitą per 10 dienų nuo Intergrupės susirinko datos ir persiunčia:
• Kiekvienam SAV grupės sekretoriui;
• Intergrupės pirmininkui;
• Intergrupės archyvavimui.

Iždininkas

1. Išrenkamas vieneriems metams.
2. Atsakingas už pinigus priklausančius Intergrupei. Pinigų įnešimą į grupei priklausančią banko sąskaitą. Jei grupė nėra išrinkusi banko, iždininkas gali tai padaryti savo nuožiūra grupės vardu.
3. Parengia mėnesines finansines ataskaitas ir paruošia jas publikavimui.
4. Sumoka veiklos išlaidas.
5. Būti nariu visuose komitetuose kur reikia dirbti su lėšomis.
6. Pasirašo po čekiais, kurie turėtų būti pasirašyti ir pirmininko bei priminko pavaduotojo.

SAV grupės atstovai

1. Lankosi ir dalyvauja Lietuvos SAV Intergrupės susirinkimuose.
2. Perduoda Lietovos SAV Intergrupės informaciją ir veiklos skelbimus į savas grupes.
3. Praneša problemas ir klausimus Intergrupei iš vietinių susirinkimų.
4. Atstovai gali būti paprašyti dirbti komitetuose arba kaip jų pirmininkai Lietuvos SAV Intergrupėje.

Populiarūs šio tinklaraščio įrašai